Research

Article

Somel, Selçuk Akşin, (2009) “Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü’l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers)”, Toplumsal Tarih, No.186, 60-67 (NA)
Somel, Selçuk Akşin, (2009) “Şam’da eğitim sorunu ve Tanzimat’ın Suriye’de geçerli kılınması meselesi (1861)
(The issue of education in Damascus and the application of the Tanzimat in Syria (1861))”
, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.8, 93-132 (NA)
Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin, (2008) “Control over feminine body, procreation and public health: demography, bio-politics and abortion in the Ottoman Empire (1789-1908)”, Journal of the History of Sexuality, Vol.17, No.3 (SSCI)
Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin, (2008) “Women’s bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century”, Journal of the History of Sexuality, Vol.17, No.3, 377-420 (SSCI)
Somel, Selçuk Akşin, (2007) “Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi”, Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, No.5, 71-92 (NA)
Somel, Selçuk Akşin, (2005) “Maarif Müdürü Radovişli Mustafa Bey’in raporları ve müslim ve gayrı müslim eğitimi: II.Abdülhamid devri Selanik taşrasında maarif meselesi (1885-1886)”, Tarih ve Toplum, Vol.I, No.2-Güz 2005, 113-147 (NA)
Methodieva, Milena B. and Somel, Selçuk Akşin, (2004) “Keeping the bonds: the Ottomans and Muslim education in autonomous Bulgaria, 1878-1908”, Turcica, Vol.36, 141-164 (NA)
Somel, Selçuk Akşin, (2003) “Osmanlı tarihi sahasında Türkçe başvuru eserler: akademik ve siyasal bir durum tespiti”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol.2, No.1, 173-230 (NA)

Book

Somel, Selçuk Akşin, “Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayıncılık (forthcoming)
Ali Fuad Türkgeldi’nin Maruf Simalar’ı, Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet (eds.), Ankara: Türk Tarih Kurumu (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): islamlaşma, otokrasi ve disiplin [2.Baskı], İstanbul: İletişim Yayınları, April 2015
Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, July 2014
Maruf simalar, Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet (eds.), Ankara: Türk Tarih Kurumu, December 2013
Somel, Selçuk Akşin, “Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü, İstanbul: Tarih Vakfı, May 2013
Somel, Selçuk Akşin, “Historical dictionary of the Ottoman Empire (second revised and extended edition), Lanham; Toronto; Plymouth: The Scarecrow Press, February 2012
Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries, Singer, Amy and Neumann, Christoph and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London: Routledge (Taylor & Francis Group), August 2010
Somel, Selçuk Akşin, The a to z of the Ottoman Empire, Lanham, Maryland, US: The Scarecrow Press, May 2010
Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı’da eğitimin modernleşmesi (1839-1908): islâmlaşma, otokrasi ve disiplin, (Translated by: Yener, Osman), İstanbul: İletişim Yayınları, April 2010
Somel, Selçuk Akşin, Historical dictionary of the Ottoman Empire, Oxford: The Scarecrow Press , January 2003

Book Review

Somel, Selçuk Akşin, Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I, by Köroğlu, Erol, New Perspectives on Turkey (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942, by Pekesen, Berna, American Historical Review, Vol.119, No.3, June 2014, 1021-1022
Somel, Selçuk Akşin, Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915, International Journal of Turkish Studies, Vol.19, No.1 & 2, October 2013, 168-171
Somel, Selçuk Akşin, Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity, by Rubin, Avi, International Journal of Turkish Studies, Vol.18, No.1 & 2, September 2012, 126-129
Somel, Selçuk Akşin, “Boğaziçi’ndeki Almanya” başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan “Boğaziçi’ndeki Almanya” sergisinin tanıtımı, Toplumsal Tarih, No.199, July 2010, 11-13
Somel, Selçuk Akşin, Bir etnik grup olarak Levantenler, by Schmitt, Oliver Jens, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.10, May 2010, 127-134
Somel, Selçuk Akşin, Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im “langen 19.Jahrhundert”, by Schmitt, Oliver Jens, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Vol.55, No.2 2007, 318-320
Somel, Selçuk AkşinTitle: İkinci meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük ve ulusal kimlik inşası, Tarih ve toplum : aylık ansiklopedik dergi, Vol.I, No.2, November 2005, 185-205

Book Section / Chapter

Somel, Selçuk Akşin, “Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]” 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım, Adanır, Fikret and Özel, Oktay (eds.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, “Türkiye’de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi” Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid, Akyıldız, Ali (ed.), İstanbul: Küre Yayınları (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, “Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler” Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil (eds.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, “Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II” Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization, Yılmaz, Coşkun (ed.), Istanbul: ATM Production (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, “Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era” İstanbul Tarihi, İpşirli, Mehmet (ed.), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi Abdülhamit Araştırmaları, Akyıldız, Ali (ed.), İstanbul: Klasik Yayınları (forthcoming)
Somel, Selçuk Akşin, “Tanzimat döneminde eğitim reformunun dönüm noktası: 1869 tarihli maârif-i umûmiye nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri” Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), Kahraman, Kemal and Baytar, İlona (eds.), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları 2015, 136-167
Somel, Selçuk Akşin, “Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul
gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp’in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp’s high school political activities (1894-1895)]”
Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin’e Armağan, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, April 2014
Somel, Selçuk Akşin, Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır’da sivil devlet eğitimi’nin ortaya çıkışı (1868-1908) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, Aktar, Cengiz (ed.), İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, June 2013
Somel, Selçuk Akşin, Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi Festschrift für Kemal Beydilli, Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi (eds.), Berlin: EB Verlag, May 2013, 571-592
Somel, Selçuk Akşin, “Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica at the first Ottoman parliament” The First Ottoman Experiment in Democracy, Herzog, Christoph and Sharif, Malek (eds.), Würzburg: Ergon, August 2010, 129-150
Somel, Selçuk Akşin, “Die Deutschen an der “Pforte der glückseligkeit”: kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet’te: 1870-1918 devresi İstanbul’unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi” Boğaziçi’ndeki Almanya = Deutsche praesenz am Bosphorus, Kummer, Matthias von (ed.), İstanbul: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland 2009, 35-65
Somel, Selçuk Akşin, Regulations for raising children during the Hamidian Period Enfance et jeunesse dans le monde musulman. Childhood and Youth in the Muslim World, Georgeon, François and Kreiser, Klaus (eds.), Paris: Maisonneuve et Larose 2007
Somel, Selçuk Akşin, Sources on the education of Ottoman women in the prime ministerial Ottoman archive for the period of reforms in the nineteenth and early twentieth centuries Beyond The Exotic: Women’s Histories In Islamic Societies, Sonbol, Amira El Azhary (ed.), Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, August 2005
Somel, Selçuk Akşin, Christian community schools during the Ottoman reform period Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, Özdalga, Elisabeth (ed.), London: Routledge Press, April 2005, 254-273
Somel, Selçuk Akşin, Osmanskaia Imperia: mestnıye elitıy i mehanizmıy ih integratsii Rossiyskaia İmperia v Sravnitel’noi Perspektive, Miller, A. I. (ed.), Moscow: Novoe İzdatel’stvo, August 2004, 177-204
Somel, Selçuk Akşin, The Religious community schools and foreign missionary schools Ottoman Civilization, İnalcık, Halil and Renda, Günsel (eds.), Ministery of Culture of Turkish Republic: İstanbul, November 2003, 386-401

Papers in Conference Proceedings

Somel, Selçuk Akşin, “Kırım Savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler“, 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi 2007, 61-84
Somel, Selçuk Akşin, “The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire“, IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Ankara: Türk Tarih Kurumu, December 2005, 339-346
  • Meta