Publications

KİTAPLAR/BOOKS

1) Cemil Koçak, Türkiye?de Millî Şef Dönemi (1938-1945), (Dönemin İç ve Dış Politikası Üzerine Bir Araştırma), Yurt Yayınları, Ankara, 1986, 573 s. (İkinci Basım: (2 Cilt), İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, 726+635=1.361 s.) (Üçüncü Basım: (2 Cilt), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 726+639=1.365 s.)

2) Cemil Koçak, Abdülhamid?in Mirası, Arba Yayınları, İstanbul, 1990, 168 s.

3) Cemil Koçak, Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), (İki Dünyâ Savaşı Arasındaki Dönemde Siyâsal, Kültürel, Askerî ve Ekonomik İlişkiler), Türk Târih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, 277 s.

4) Cemil Koçak, Umûmî Müfettişlikler (1927-1952), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 341 s.

5) Cemil Koçak, Belgelerle Heyeti Mahsusalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, 528 s.

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

1) Cemil Koçak, ?Siyâsal Târih (1923-1950)?, Çağdaş Türkiye (1908-1980), Türkiye Târihi [Cilt] 4, (Yayın Yönetmeni: Sinâ Akşin), Cem Yayınevi, İstanbul, 1989, 88 s. (Sekizinci Basım: 2005 ve Milliyet Gazetesi?nin okuyucularına promosyon baskısı: 2005).

2) Cemil Koçak, ?Some Views on the Turkish Single-Party Regime During the İnönü Period (1938-45)?, Men of Order, (Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah), (Chapter V), (Edited by Touraj Atabaki and Erik J. Zürcher), (translated into English by Gülayşe Koçak), I. B. Tauris, London/New York, 2004, p. 113-129.

3) Cemil Koçak, ?The First Ottoman Constitution: Kanunu Esasi (1876), Islam and Constitutionalism, (Edited by Sohail Hashmi and Houchang Chehabi), Harvard Law School/Islamic Legal Studies Program, (2006 in print).

YAYINA HAZIRLANAN KİTAPLAR/EDITORIAL WORK

1) Samet Ağaoğlu, Siyâsî Günlük/Demokrat Parti?nin Kuruluşu, (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, 606 s. (İkinci Basım: 1993).

2) Haldun Derin, Çankaya Özel Kalemi?ni Anımsarken (1933-1951), (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, 343 s.

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ/EDITOR

1) Birinci Meclis, (Editör: Cemil Koçak), Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 1998, 483 s.

KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ/

MEMBERSHIPS OF ORGANIZATION COMMITTEE

FOR SCIENTIFIC CONFERANCES

1) ?Osmanlı?dan Cumhuriyet?e Problemler, Araştırmalar ve Tartışmalar: I. Uluslararası Târih Kongresi?, (24-26 Mayıs 1993/Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/Ankara).

2) ?İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları?, (24-25 Eylül 2005/Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi/Bilgi Üniversitesi/İstanbul).

ATÖLYE DÜZENLEME/WORKSHOPS ORGANIZATION

1) ?Tabular ve Târihçilik?, (23 Haziran 2001/Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/İstanbul).

ATÖLYE ÇALIŞMALARI/WORKSHOPS

1) Cemil Koçak, ?Transition From the Atatürk Era to that of İnonü?, Workshop on: Authoritarian Modernization in Turkey and Iran, International Institute of Social History, (21-22 Mayıs 1999/Amsterdam).

PROJE KOODİNATÖRLÜĞÜ

1) Cemil Koçak, (Yazar: Bülent Varlık): ?Ali Tunalı: Vatana Hizmette 70 Yıl?, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı, İstanbul, 2005.

KONGRE VE SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ/

PAPERS

1) Cemil Koçak, ?İsmet İnönü?nün Dış Politika ve Bağımsızlık Anlayışı?, İsmet İnönü Sempozyumu, (24-25 Mayıs 1985/Ankara).

2) Cemil Koçak, ?Tek-Parti Döneminin Siyâsî Mevzuatı?, 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, (21-23 Ekim 1992/ODTÜ/Ankara).

3) Cemil Koçak, ?Almanya?nın Yayılmacı Dış Politikasının Bir Aracı Olarak Türk-Alman İktisâdî İlişkileri (1933-1939)?, Murat Sarıca Anısına Sempozyum: İki Dünyâ Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslararası Politika, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, (30-31 Ocak 1993/Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı/İstanbul).

4) Cemil Koçak, ?1940?lı Yılların İkinci Yarısında Vesâyetçi İdeoloji ve Partiler?, Osmanlı?dan Cumhuriyet?e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar: I. Uluslararası Târih Kongresi, (24-26 Mayıs 1993/Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/Ankara).

5) Cemil Koçak, ?Tek-Parti Döneminde Atatürk?ten Sonra Atatürk ve Kemâlizm?, 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (1-3 Kasım 1995/Türk Sosyal Bilimler Derneği/Ankara).

6) Cemil Koçak, ?1940?lı Yıllarda Devletin Hizmetinde ve Gözetiminde Türk Milliyetçiliği?, I. Ulusal Târih Kongresi: Târih ve Milliyetçilik, (30 Nisan-2 Mayıs 1997/Mersin Üniversitesi/Mersin).

7) Cemil Koçak, ?Nutuk ve Diğerleri?, 70. Yılında Atatürk?ün Büyük Nutku Sempozyumu, (20-21 Ekim 1997/ODTÜ Târih Bölümü/Ankara).

8) Cemil Koçak, ?İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü?nün Kastamonu Konuşması: Öncesi ve Sonrası?, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü?nün Kastamonu?yu Ziyâretinin 59. Yıldönümü Sempozyumu, (6 Aralık 1997/CHP Kastamonu İl Başkanlığı/Kastamonu).

9) Cemil Koçak, ?Kenan Öner-Hasan Âli Yücel Dâvâsı?, Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu, (16-17 Aralık 1997/İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir).

10) Cemil Koçak, ?Cumhuriyetten Önce Cumhuriyet Düşüncesi ve Cumhuriyetçilik Akımı?, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti?nin 75 Yılına Toplum Bakış Uluslararası Kongresi, (10-12 Aralık 1998/Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/ODTÜ/Ankara).

11) Cemil Koçak, ?Târih Çalışmalarında Yeni Bir Eğilim: Siyâsî Târihimizde Demokrat Aramak?, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (17-19 Kasım 1999/ Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara).

12) Cemil Koçak, ?Atatürk?s Speech and its Alternatives: A Critical View?, XXVIII. Deutscher Orientalistentag, (Orientalistik Zwischen Philologie und Sozialwissenschaft), (Deutsche Morgenlaendische Geselschaft e. V/26-30 Mart 2001/Bamberg/Almanya).

13) Cemil Koçak, ?Turkish Nationalism in the 1940s at the Service of and under the Observation of the State?, Association for the Study of Nationalities/?Nation-Making, Past and Present: Community, Economy, Security?, (Sixth Annual World Convention/5-7 Nisan 2001/Columbia University/New York/ABD).

14) Cemil Koçak, ?Anılarla Yazmak?, IV. Uluslararası Târih Kongresi: Târih Yazımında Anı ve Yaşamöykülerinden Yararlanılması, (12-14 Ekim 2001/Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı/İstanbul).

15) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Yaşamış Almanların Türkiye?ye İlişkin Düşünceleri, Gözlemleri ve Yazdıkları Üzerine Bâzı Notlar: Diplomatların Rapor ve Anıları?, Liman von Sanders, Hans ve Helga: İstanbul?da Türklerin ve Almanların Günlük Yaşamı: Bir Yanda Kültür Alışverişi, Bir Yanda Kayıtsızlık?, (2-3 Kasım 2001/İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ve Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi İşbirliği İle Goethe Institut İstanbul/İstanbul Goethe Enstitüsü/İstanbul).

16) Cemil Koçak, ?Amerikan Dışişleri Bakanlığı Belgeleri Işığında König Olayı?na (Yeniden) Bir Bakış ve Bâzı Notlar?, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (21-23 Kasım 2001/Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara).

17) Cemil Koçak, ?Religion, Nationalism and Politics During the Cold War Years in Turkey: ?Büyük Doğu? Magazine?, Association for the Study of Nationalities, (Seventh Annual World Convention/11-13 Nisan 2002/Columbia University/New York/ABD).

18) Cemil Koçak, ?Deutsche unter dem Halbmond: Augenzeugenberichte über die Osmanische und republikanische Türkei?, Bayerisches Orientkolloquium, (der Universitaeten Bamberg und Erlangen-Nürnberg/Sommersemester 2002/Die Orientalistischen Faecher der Universitaet Bamberg/Lehrstuhl für Türkische Sprache, Geschichte und Kultur/Universitaet Bamberg/13 Haziran 2002/Bamberg).

19) Cemil Koçak, ?Ayın Karanlık Yüzü: Türk Milliyetçiliği, Laiklik ve Azınlıklar?, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (3-5 Aralık 2003/Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara).

20) Cemil Koçak, ?Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet: Osmanlı/Türk Siyâsî Geleneğinde Modern Bir Toplum Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi?, CIEPO 16 (International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies), (14-19 Haziran 2004/Varşova/Polonya).

21) Cemil Koçak, ?Cumhuriyetten Önce Türkiyelilik Kimliği Üzerine Bir Meclis Tartışması Üzerine Notlar?, 3. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, (Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi), (14-17 Haziran 2005/İstanbul).

22) Cemil Koçak, ?Teşkilâtı Mahsusa?yı Nasıl Bilirsiniz??, ?İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları?, (24-25 Eylül 2005/Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi/Bilgi Üniversitesi/İstanbul).

23) Cemil Koçak, ?Türklük ve Türkiyelilik Kimliği Üzerine Bir Meclis Tartışması?, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (7-9 Aralık 2005/Türk Sosyal Bilimler Derneği/ODTÜ/Ankara).

KONFERANSLAR VE PANELLER/

CONFERANCES AND PANELS

1) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı Sırasında Türk Siyâsal Hayâtı?, İnönü Vakfı Konferansları, (30 Ocak 1986/Ankara).

2) Cemil Koçak, ?Cumhuriyet Dönemi Türkiye Siyâsal Târihi: Büyük Siyâsal Partiler Neyi Temsil Ettiler, Neyi Temsil Edemediler??, Bilar Bilim Merkezi Seminerleri, (23 Ocak 1989/İstanbul).

3) Cemil Koçak, ?Kurtuluş Savaşı?nın Yeni Nesillere Mâl Edilemeyişi (Bilgilendirme-Coşkulandırma)?, Mersin?in Kurtuluş Haftası/Mersin Belediyesi, (5 Ocak 1990/Mersin).

4) Cemil Koçak, ?Kemâlizm ve Türkiye?de Devlet: Kemâlizm ve Millî Şef Dönemi?, Bilar Bilim Merkezi Seminerleri, (27 Mart 1991/İstanbul).

5) Cemil Koçak, ?Varlık Vergisi?, İzmir Kültür Derneği, (14 Mart 1993/İzmir).

6) Cemil Koçak, ?Cumhuriyette Değişen İletişim Kalıpları/1945 Geçiş Döneminde Siyâsal İletişim?, Türkiye Vakıflar Bankası, ODTÜ, İnönü Vakfı, UNESCO Millî Komitesi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Cumhuriyet Haftası (25-28 Ekim 1998), (27 Ekim 1995/Ankara).

7) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Demokrasinin 50. Yılı: Cumhuriyet ve Ulusal Kimlik (1923-1946)/Toplum Kesiminde Köklü Dönüşümler?, Yapı Kredi Kültür Merkezi Kültür ve Sanat Etkinlikleri, (31 Ekim 1995/Ankara).

8) Cemil Koçak, ?Ebedî Şef?ten Millî Şef?e?, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı Konferansı, (18 Ocak 1996/İzmir).

9) Cemil Koçak, ?Ebedî Şeflikten Millî Şefliğe?, ODTÜ Siyâset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Seminerleri, (13 Mart 1998/Ankara).

10) Cemil Koçak, ?11 Kasım 1938?, Sabancı Üniversitesi, (10 Kasım 1999/İstanbul).

11) Cemil Koçak, ?Târihçinin Mutfağı?, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı, (21 Aralık 2000/İstanbul).

12) Cemil Koçak, ?Nutuk ve ?Alternatifleri??, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, (9 Ocak 2001/İstanbul).

13) Cemil Koçak, ?İnönü Defterleri İle 1919-1973 Türkiye Târihi?, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, (24 Ocak 2002/İstanbul).

14) Cemil Koçak, ?Hayat Tecrübelerine Saygı Duruşu Kuşağı: Düşünce Dünyâsına Kuşbakışı?, Rize Buluşma 2002, (?İçe Bakış?), Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü ve OneBuluşma Sanal Platformu, (17-19 Mayıs 2002/Rize).

15) Cemil Koçak, ?Târih, Târihçi, Târihçilik?, Dârüşşafaka Lisesi, (10 Haziran 2002/İstanbul).

16) Cemil Koçak, ?1940?lar Türkiyesi?, Bilgi Üniversitesi, (IR 112 Dersi: ?Cultur and Politics in Modern Turkey?), (11 Nisan 2003/İstanbul).

17) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Güncel Siyâsî ve Ekonomik Gelişmeler?, Stiftung Zentrum für Türkeistudien (Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı ve Institut an der Universitaet Duisburg-Essen), (26 Haziran 2003/Duisburg/Almanya).

18) Cemil Koçak, ?Araştırırken ve Yazarken: Otobiyografik Notlar?, Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Kitabevi: Kitap Söyleşi Günleri, (16 Nisan 2004/Sivas Cumhuriyet Üniversitesi).

19) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Millî Şef Dönemi?, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, (Türkiye?de Siyasal Yaşam ve Siyasal Akımlar Yüksek Lisans Dersi), (1 Haziran 2004/İstanbul).

20) Cemil Koçak, ?Belgelerle Serbest Cumhuriyet Fırkası?, Osmanlı Bankası Müzesi: Çağdaş Türkiye Târihi Seminerleri, (19 Şubat 2005/İstanbul).

MAKÂLELER/

ARTICLES in SCIENTIFIC JOURNALS

1) Cemil Koçak, ?Gotthard Jaeschke?, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 74-75.

4) Cemil Koçak, ?Gotthard Jaeschke?nin Türkçeye Çevrilmiş Olan Eserleri?, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 75-76.

5) Cemil Koçak, ?Cumhuriyet Dönemi [1923-1984]?, Yurt Ansiklopedisi, Türkiye/Genel-Dünü, Bugünü, Yarını, Cilt: 11, Fasikül 148 ve 149, (3 ve 10 Eylül 1984), s. 8247-8305.

6) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı Yıllarında Cumhuriyetin Barış Politikası?, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 8, (İnönü Özel Sayısı), (Aralık 1984-Ocak 1985), s. 12-28.

7) Cemil Koçak, ?Tanzimat?tan Sonra Özel ve Yabancı Okullar?, Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 2, Fasikül 16, (7 Ekim 1985), s. 485-494.

8) Cemil Koçak, ?Türkiye İktisat Târihinden Bir Belge: Devletçilik ve Teşebbüs-ü Şahsî: Millî Vapurcularımızın Bir Ârizâsı?, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 13, (Kasım-Aralık 1985), s. 133-143.

9) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Karneli Yıllar?, Târih ve Toplum, Sayı: 25, (Ocak 1986), s. 25-28.

10) Cemil Koçak, ?Meşrûtiyet?te Heyet-i Âyân ve Heyet-i Mebusan?, Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 4, Fasikül: 31, (20 Ocak 1986), s. 961-973.

11) Cemil Koçak, ?II. Mahmud (1808-1839)?, ?Abdülmecid (1839-1861)?, ?Abdülaziz (1861-1876)? ve ?V. Murad (1876)?, Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 5, Fasikül: 41, (31 Mart 1986), s. 1286-1291.

12) Cemil Koçak, ?Millî Şef Döneminin Kültürel Yaşamı?, Hürriyet Gösteri, Sayı: 68, (Temmuz 1986), s. 75-77.

13) Cemil Koçak, ?İsmet İnönü (1884-1973)?, 20. Yüzyıl Siyâsî Târihi Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, Cilt: 3, Fasikül: 31, (4 Ağustos 1986), s. 964-987.

14) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı ve Türk Basını?, Târih ve Toplum, Sayı: 35, Kasım 1986), s. 29-31.

15) Cemil Koçak, ?Türk Basını Üzerindeki Yabancı Etkiler?, Târih ve Toplum, Sayı: 37, (Ocak 1987), s. 50-52.

16) Cemil Koçak, ?Tunceli Kânunu?, Târih ve Toplum, Sayı: 44, (Ağustos 1987), s. 7-8.

17) Cemil Koçak, ?Cumhuriyetin 10. Yılı Kutlamaları?, Târih ve Toplum, Sayı: 46, (Ekim 1987), s. 7-8,

18) Cemil Koçak, ?Die Wiederaufnahme der Deutsch-Türkischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg?, Varia Turcica IX, Türkische Miszellen, Robert Anhegger Festschrift-Armağanı-M­elanges, Editions Divit Press, İstanbul, [1987], s. 193-198.

19) Cemil Koçak, ?1930 Belediye Seçiminde Sabiha Sertel?in Adaylığı?, Târih ve Toplum, Sayı: 51, (Mart 1988), s. 28-29.

20) Cemil Koçak, ?Heyeti Mahsusalar: Bir Soru, Bir Yanıt ve Öykünün Sonu?, Târih ve Toplum, Sayı: 52, (Nisan 1988), s. 9-13.

21) Cemil Koçak, ?Tek-Parti Döneminde Dışa Kapalı Türkiye?, Târih ve Toplum, Sayı: 62, (Şubat 1989), s. 37-39.

22) Cemil Koçak, ?Hüseyin Câhit Yalçın ve Fikir Hareketleri?, Târih ve Toplum, Sayı: 68, (Ağustos 1989), s. 86-94.

23) Cemil Koçak, ?Demiryolundan Karayoluna?, Târih ve Toplum, Sayı: 70, (Ekim 1989), s. 17-19.

24) Cemil Koçak, ?İslâmî Devlet Projesi: Başyücelik Devleti?, Târih ve Toplum, Sayı: 72, (Aralık 1989), s. 57-60.

25) Cemil Koçak, ?46?nın Ivır Zıvır Partileri?, Târih ve Toplum, Sayı: 80, (Ağustos 1990), s. 16-19.

26) Cemil Koçak, ?Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi?nde Parti Müfettişliği?, Târık Zafer Tunaya?ya Armağan, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 459-494.

27) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı?nda Alman İşgâl Bölgelerinde Yaşayan Türk Yahudilerinin Âkıbeti?, Târih ve Toplum, Sayı: 108, (Aralık 1992), s. 16-27.

28) Cemil Koçak, ?Kemâlizm Devletçi miydi??, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 9, (Mayıs 1993), s. 70-74.

29) Cemil Koçak, ?Almanya?nın Yayılmacı Dış Politikasının Bir Aracı Olarak Türk-Alman İktisâdî İlişkileri (1933-1939)?, İki Dünyâ Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar: İdeolojiler ve Uluslararası Politika, Murat Sarıca Anısına Sempozyum (30-31 Ocak 1993), Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Friedrich Ebert Vakfı, Aybay Yayınları, İstanbul, 1994, s. 167-185.

30) Cemil Koçak, ?Yolsuzluk Târihinden Bir Sayfa: König Olayı?, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 19, (Şubat-Mart 1995), s. 68-75.

31) Cemil Koçak, ?Millî Şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayâtı?, Kebikeç, Yıl: 1, Sayı: 2, (1995), s. 149-159.

32) Cemil Koçak, ?Kaybolmakta Olan Neslin Son Temsilcilerinden: Haldun Derin?, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 25, (Nisan/Mayıs 1996), s. 64-65.

33) Cemil Koçak, ?1946 Seçimleri: Demokrasinin İlk Sandık Oyunları?, Görüş, (Türk Sanâyicileri ve İşadamları Derneği/TÜSİAD Yayın Organı), Sayı: 27, (Eylül/Ekim 1996), s. 64-73.

34) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı?nda Türk-Alman İlişkileri: Nazi Almanyası?nın Türkiye Üzerindeki Siyâsî Etkileri ve Türk Yahudilerinin Güç Durumu?, Şalom, (25 Haziran 1997).

35) Cemil Koçak, ?Irkçılık-Tûrancılık Dâvâsının Siyâsî Rövanşı: Öner-Yücel Dâvâsı?, Târih ve Toplum, Sayı: 166, (Ekim 1997), s. 22-30.

36) Cemil Koçak, ?Irkçılık-Tûrancılık Dâvâsının Siyâsî Rövanşı: Öner-Yücel Dâvâsı?, Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu, (16-17 Aralık 1997/İzmir), İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği, İzmir, 1998, s. 267-282.

37) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı Yıllarında Türkiye?, Cumhuriyetin 75 Yılı, Cilt: 1, (1923-1953), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 202-204.

38) Cemil Koçak, ?Nutuk ve Diğerleri?, 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk?ün Büyük Nutuk?u ve Dönemi, ODTÜ Târih Bölümü, Ankara, 1999, s. 135-160.

39) Cemil Koçak, ?1940?lı Yıllarda Devletin Hizmetinde ve Gözetiminde Türk Milliyetçiliği?, I. Ulusal Târih Kongresi: Târih ve Milliyetçilik (Bildiriler), Mersin Üniversitesi, Mersin, 1999, s. 208-212.

40) Cemil Koçak, ?Osmanlı/Türk Siyâsî Geleneğinde Modern Bir Toplum Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi: Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet?, Cumhuriyet?e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrûtiyet?in Birikimi, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 1), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 72-82.

41) Cemil Koçak, ?Nâmık Kemâl?, Cumhuriyet?e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrûtiyet?in Birikimi, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 1), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 244-249.

42) Cemil Koçak, ?Tek-Parti Yönetimi, Kemâlizm ve Şeflik Sistemi: Ebedî Şef/Millî Şef?, Kemâlizm, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 2), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 119-137.

43) Cemil Koçak, ?Târih Çalışmalarında Yeni Bir Eğilim: Siyâsî Târihimizde Demokrat Aramak?, Toplumsal Târih, Sayı: 98, (Şubat 2002), s. 20-21.

44) Cemil Koçak, ?Kemâlist Milliyetçiliğin Bulanık Suları?, Milliyetçilik, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 4), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 37-43.

45) Cemil Koçak, ?Türk Milliyetçiliğinin İslâmla Buluşması: Büyük Doğu?, Milliyetçilik, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 4), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 601-613.

46) Cemil Koçak, ? ?Ama Onun Orada Olmaması Gerekiyor(du)?: Bir Örnek Olay Temelinde Târihte Yöntem Sorunu Üzerine Notlar?, Toplum ve Bilim, Sayı: 95, (Kış 2002/2003), s. 190-199.

47) Cemil Koçak: ?Abdülhamid Daha Önce de Düşebilirdi, Fakat İzin Verilmedi!?, Toplumsal Târih, Sayı: 116, (Ağustos 2003), s. 9.

48) Cemil Koçak, ?CHP-Devlet Kaynaşması (1936)?, Toplumsal Târih, Sayı: 118, (Ekim 2003), s. 74-79.

49) Cemil Koçak, ?Atatürk Hakkında Bâzı Belgeler: Ali Rızâ Bey, Anıtkabir, MacArtur İle Mülâkat?, Toplumsal Târih, Sayı: 119, (Kasım 2003), s. 22-27.

50) Cemil Koçak, ?Varlık Vergisi Üzerine Birkaç Belge: Varlık Vergisi?ne Tepkiler?, Toplumsal Târih, Sayı: 122, (Şubat 2004), s. 22-25.

51) Cemil Koçak, ?Mission Impossible: Teşkilâtı Mahsusacı Bir Subayın Öyküsü?, Toplumsal Târih, Sayı: 128, (Ağustos 2004), s. 26-33.

52) Cemil Koçak, ?Arşivler Açıldı! Ya Belgeler?, Toplumsal Târih. Sayı: 135, (Mart 2005), s. 20-29.

53) Cemil Koçak, ?Ayın Karanlık Yüzü: Tek-Parti Döneminde Gayri Müslim Azınlıklar Hakkında Açılan Türklüğü Tahkir Davaları?, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 1, (Bahar 2005), s. 147-208.

54) Cemil Koçak, ?Hüseyin Câhit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940)?, Liberalizm, (Modern Türkiye?de Siyâsî Düşünce), (Cilt: 7), İletişim Yayınları, İstanbul, (2005), s. 246-259.

55) Cemil Koçak, ?Ertelenen Bir Toplantının Ardından Ertelenemez Gündem Maddeleri?, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 2, (Güz 2005), s. 149-153.

56) Cemil Koçak, ?Deutshe Unter dem Halbmond: Augenzeugen Berichte über die Osmanische und Republikanische Türkei?, Liman von Sanders, Hans ve Helga: Deutsch-Türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in Istanbul, (In Zusammerarbeit mit der TU Istanbul Fakultaet für Grundlagenwissenschaften Abteilung für Geistes-und Sozialwissenschaften und dem Österreichischen Kulturforum), Goethe Institut/İstanbul/2006 im print prozess).

57) Cemil Koçak, ?Parliament Membership During the Single-Party System in Turkey (1925-1945), European Journal of Turkish Studies (EJTS), Thematic Issue, No: 3, Being a MP in Contemporary Turkey, URL: (www.ejts.org/document497.html), (2006).

58) Cemil Koçak, ? ?Ey Târihçi, Belgen Kadar Konuş!?: Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü?, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 3, (Bahar 2006), s. 171-214.

SUNUŞ YAZILARI/

FOREWORDS

1) Cemil Koçak, ?Sunuş?, Samet Ağaoğlu/Siyâsî Günlük/Demokrat Parti?nin Kuruluşu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 7-18.

2) Cemil Koçak, ?Samet Ağaoğlu?nun Cep Defterlerine Yazdığı ?Siyâsî Günlük?ü Yayınlandı: Belge ve Yorumlarla Yakın Târihimiz?, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 118, (28 Mayıs 1992), s. 8-9.

3) Cemil Koçak, ?Sunuş?, Haldun Derin/Çankaya Özel Kalemi?ni Anımsarken (1933-1951), Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, s. I-VI.

4) Cemil Koçak, ?Çok Renkli Bir Yazardan Renkli Anılar?, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 268, (6 Nisan 1995), s. 13.

5) Cemil Koçak, ?Editörün Sunuşu?, Birinci Meclis, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 1998, s. I-V.

6) Cemil Koçak, ?Hüseyin Câhit Yalçın ve Portreleri Üzerine Bâzı Notlar?, Hüseyin Câhit Yalçın/Tanıdıklarım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 7-19.

KİTAP TANITIMI/ELEŞTİRİ YAZILARI/

REVIEWS

1) Cemil Koçak, ?İkinci Meşrûtiyet ve 31 Mart Ayaklanması Hakkında İki Almanca Kaynak Kitap?, Târih ve Toplum, Sayı: 7, (Temmuz 1984), s. 63-64.

2) Cemil Koçak, ?Ebubekir Hâzım Tepeyran: Hayâtı ve Hâtırâları?, Târih ve Toplum, Sayı: 8, (Ağustos 1984), s. 70-72.

3) Cemil Koçak, ?Bir Sinemacının Anıları?, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 7, (Ekim/Kasım 1984), s. 90-96.

4) Cemil Koçak, ?Bezmi Nusret Kaygusuz?un Hâtırâları?, Târih ve Toplum, Sayı: 13, (Ocak 1985), s. 68-71.

5) Cemil Koçak, ?Resneli Niyâzi: Balkanlar?da Bir Gerillacı?, Târih ve Toplum, Sayı: 19, (Temmuz 1985), s. 68-69.

6) Cemil Koçak, ?Balkan Savaşı Üstüne?, Târih ve Toplum, Sayı: 25, (Ocak 1986), s. 55-57.

7) Cemil Koçak, ?Bir İtilâfçının Gözü İle Yakın Târihimiz?, Târih ve Toplum, Sayı: 28, (Nisan 1986), s. 63-64.

8) Cemil Koçak, ?Harb-i Umûmî ve Esâret Hâtırâları?, Târih ve Toplum, Sayı: 31, (Temmuz 1986), s. 63-64.

9) Cemil Koçak, ?Osmanlı?dan Günümüze Bir Sadrâzam Âilesinin Öyküsü?, Târih ve Toplum, Sayı: 36, (Aralık 1986), s. 59-62.

10) Cemil Koçak, ?Hüseyin Câhit Yalçın?ın Anıları?, Târih ve Toplum, Sayı: 37, (Ocak 1987), s. 64.

11) Cemil Koçak, ?Almanya?nın İlk Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny?nin Türkiye Anıları?, Târih ve Toplum, Sayı: 40, (Nisan 1987), s. 57-58.

12) Cemil Koçak, ?Hammer?in Hâtırâları?, Târih ve Toplum, Sayı: 43, (Temmuz 1987), s. 63-64.

13) Cemil Koçak, ?İki İttihatçının Hâtırâları?, Târih ve Toplum, Sayı: 44, (Ağustos 1987), s. 61-63.

14) Cemil Koçak, ?Hans Rohde?nin Üç Kitabı?, Târih ve Toplum, Sayı: 48, (Aralık 1987), s. 63-64.

15) Cemil Koçak, ?General Cemil Conk?un Balkan ve Çanakkale Savaşı?nda Tuttuğu Günlük?, Târih ve Toplum, Sayı: 52, (Nisan 1988), s. 60-62.

16) Cemil Koçak, ?Serbest Cumhuriyet Fırkası Hakkında Bir Propaganda Broşürü?, Târih ve Toplum, Sayı: 53, (Mayıs 1988), s. 69-71.

17) Cemil Koçak, ?Anti-Nazi Direniş Hareketinin İstanbul?daki Faaliyetleri?, Târih ve Toplum, Sayı: 59, (Kasım 1988), s. 62-63.

18) Cemil Koçak, ?Soğuk Savaş Yıllarında Türk Dış Politikası?, Târih ve Toplum, Sayı: 90, (Haziran 1991), s. 61-64.

19) Cemil Koçak, ?Sayılarla Sosyal Politika Târihi?, Târih ve Toplum, Sayı: 92, (Ağustos 1991), s. 57-60.

20) Cemil Koçak, ?Yarın?ın Bugünü?, Birikim, Sayı: 41, (Eylül 1992), s. 89-91.

21) Cemil Koçak, ?Bir Kitap: Partiler Târihi?, Târih Vakfı?ndan Haberler, Sayı: 18, (Aralık 1992), s. 9-10.

22) Cemil Koçak, ?Eski Bilgilerden Yeni Yorumlara?, Târih ve Toplum, Sayı: 111, (Mart 1993), s. 57.

23) Cemil Koçak, ?Bir ?Tez?in Düşündürdükleri?, Târih ve Toplum, Sayı: 111, (Mart 1993), s. 57-58.

24) Cemil Koçak, ?Üzerinde Düşünülmüş Cesur Bir Çalışma?, Târih ve Toplum, Sayı: 112, (Nisan 1993), s. 57-59.

25) Cemil Koçak, ?Resmî Târih?in Târihi?, Târih ve Toplum, Sayı: 116, (Ağustos 1993), s. 57-58.

26) Cemil Koçak, ?Türk-Alman İlişkileri (1933-1939) Üzerine Başarılı ve Örnek Alınması Gereken Bir Doktora Tezi?, Toplumsal Târih, Sayı: 8, (Ağustos 1994), s. 47-49.

27) Cemil Koçak, ?Nazi Döneminde Hazırlanmış Bir Doktora Tezinin Mübâdeleye Bakışı?, Târih ve Toplum, Sayı: 137, (Mayıs 1995), s. 62-63.

28) Cemil Koçak, ?İkinci Dünyâ Savaşı?nda Kâzım Karabekir?in CHP Meclis Grubu Konuşmaları?, Toplumsal Târih, Sayı: 17, (Mayıs 1995), s. 62-64.

29) Cemil Koçak, ?Denge Oyunu?, Toplumsal Târih, Sayı: 18, (Haziran 1995), s. 54-55.

30) Cemil Koçak, ?Genç Türkler, Millî Mücâdele, Kemâlizm, Türk Devrimi ve İslâm Dünyâsı?, Toplumsal Târih, Sayı: 19, (Temmuz 1995), s. 53-54.

31) Cemil Koçak, ?Zafer Kars?ın Kitabı Vesilesi İle Târih Çalışmalarında Yöntem Üzerine?, Toplumsal Târih, Sayı: 25, (Ocak 1996), s. 62-64.

32) Cemil Koçak, ?Bir Eleştirinin Düşündürdükleri?, Târih ve Toplum, Sayı: 151, (Temmuz 1996), s. 59-61.

33) Cemil Koçak, ? ?1908 Devrimi? ve Bir Kez Daha Yöntem Üzerine?, Toplumsal Târih, Sayı: 45, (Eylül 1997), s. 59-61.

34) Cemil Koçak, ?Niyâzi Berkes?in Anıları Üzerine?, Toplumsal Târih, Sayı: 47, (Kasım 1997), s. 60-62.

35) Cemil Koçak, ?CHP Üzerine Yeni Bir Araştırma?, Toplum ve Bilim, Sayı: 82, (Güz 1999), s. 198-210.

36) Cemil Koçak, ?Çok-Partili Düzene Geçişte Dış Etmenlerin Araştırıldığı Bir Doktora Tezi Üzerine?, Târih ve Toplum, Sayı: 197, (Mayıs 2000), s. 62-64.

37) Cemil Koçak, ?Millî Şef Dönemi Üzerine Bir Doktora Tezi (Ya da Bir Doktora Tezi Nasıl Olmamalıdır!)?, Toplumsal Târih, Sayı: 52, (Mayıs 2000), s. 52-57.

38) Cemil Koçak, ?Madamlarımızın ve Mösyölerimizin Târihi Üzerine Kritik Bir Bakış?, Toplumsal Târih, Sayı: 81, (Eylül 2000), s. 61-62.

39) Cemil Koçak, ?Hatay Neden Sorun Oldu? Nasıl Sorun Olmaktan Çıktı??, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 3, (Bahar 2006), s. 265-272..

40) Cemil Koçak, ?Camilla Dawletschin-Linder: Diener Seines Staates: Celal Bayar (1883-1986) und die Entwicklung der Modernen Türkei (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Turkologie und Türkeikunde; herausgegeben von Klaus Kreiser, Band 6, 2003, pp. 293)?, International Journal of Middle East Studies (IJMES), (Published by the Cambridge University Press on behalf of the Middle East Studies Association of North America), (2006 in press).

GAZETE VE DERGİ YAZILARI/

ARTICLES in NEWSPAPERS and MAGAZINS

1) Cemil Koçak, ?Eylül Nisandan Önce Geldi!?, Radikal 2 (Pazar gazetesi), (27 Şubat 2005).

2) Cemil Koçak, ?Çöküş?, Toplumsal Târih, Sayı: 137, (Mayıs 2005), s. 22-24.

3) Cemil Koçak, ?Gelibolu?da Olmak?, Toplumsal Târih, Sayı: 138, (Haziran 2005), s. 26-31.

4) Cemil Koçak, ?Çanakkale Kitaplığı?, Toplumsal Târih, Sayı: 138, (Haziran 2005), s. 32-33.

5) Cemil Koçak, ?Çanakkale 1915?in Belgeseli?, Toplumsal Târih, Sayı: 138, (Haziran 2005), s. 34-35.

6) Cemil Koçak, ?Çok Sevgili Stefan?ın Ardından?, Toplumsal Târih, Sayı: 140, (Ağustos 2005), s. 8-9.

ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS

1) Cemil Koçak, ?Gotthard Jaeschke/Gâlip Kemâlî Söylemezoğlu?nun Eserlerine Toplu Bakış?, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 76-77.

2) Cemil Koçak, ?Gotthard Jaeschke/Osmanlı Veliahtı Abdülmecid?in 16 Temmuz 1919 Târihli Lâyihâsı?, Târih ve Toplum, Sayı: 16, (Nisan 1985), s. 68-69.

3) Cemil Koçak, ?Kurtuluş/Kurtuluş?un Almanca Özel Sayısı/Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası?nın [Yayın] Organı?, Târih ve Toplum, Sayı: 65, (Mayıs 1989), s. 50-56.

RÖPORTAJLAR/INTERVIEWS

1) Cemil Koçak, ?Türkiye?de Bir Alman Subayı: Nazi Almanyası?nın Ankara Ataşemiliteri (1936-1944) General [Hans] Rohde?nin Türkiye Anıları Hakkında Oğlu Dr. Dieter Rohde İle Bir Konuşma?, Târih ve Toplum, Sayı: 5, (Mayıs 1984), s. 18-26.

2) Cemil Koçak, (Soli Özel ile birlikte), ?Son Pâdişah Vahdettin?in Torunu Hümeyrâ Özbaş İle Başbaşa?, Târih ve Toplum, Sayı: 79, (Temmuz 1990), s. 9-17.

DERGİ MÜLÂKATLARI/INTERVIEWS

1) Cemil Koçak, ?Yıllardır Kapanmayan Yara: Kürt Sorunu?, Nokta, Yıl: 7, Sayı: 6, (12 Şubat 1989), s. 15.

2) Cemil Koçak, ?Yakın Târihimizin Diyalektiği ve Niyâzi Berkes?, Cönk, Yıl: 1, Sayı: 3, (Şubat 1989), s. 2.

3) Cemil Koçak, ?Târih: İstiklâl Mahkemeleri: Işık, Biraz Daha Işık… ?Muhalefet Ortadan Kaldırıldı? ?, Nokta, Yıl: 8, Sayı: 11, (18 Mart 1990), s. 81.

4) Cemil Koçak, ?Günümüzde Atatürk Düşüncesi: Atatürkçülük Yetmiyor… ?Resmî İdeoloji İle Çoğulculuk Olur mu?? ?, Nokta, Yıl: 8, Sayı: 49, (9 Aralık 1990), s. 54-55.

5) Cemil Koçak, ?Samet Ağaoğlu?nun Anıları Yayınlanıyor: Yanıbaşımızdaki Târih… ?Önemli Bir Belge? ?, Nokta, Yıl: 10, Sayı: 16, (19 Nisan 1992).

6) Cemil Koçak, ?Alman Arşiv Belgeleri: Türkiye, Bergen-Belsen?de Ölümü Bekleyen Türk Yahudisine Sâhip Çıkmadı… ?Şok Geçirdim? ?, Aktüel, Sayı: 74, (3-9 Aralık 1992), s. 46-51.

7) Cemil Koçak, ?Cemil Koçak: Dönem Târihi (Târihçinin Mutfağı)?, Toplumsal Târih, Sayı: 86, (Şubat 2001), s. 20-22.

TELEVİZYON BELGESELLERİ,

PANELLERİ, RÖPORTAJLARI VE SOHBETLERİ/

DOCUMENTARIES, INTERVIEWS and PANELS in TELEVISIONS

1) Cemil Koçak, ?Çankaya Belgeseli?, CNN Türk, (21-22-23 Nisan 2000).

2) Cemil Koçak, ?Karar Ânı?, BRT, (11-18-25 Nisan 2000).

3) Cemil Koçak, ?Struma?, Kanal D, (4 Eylül 2000).

4) Cemil Koçak, ?Cumhuriyet Paneli?, TRT TV 2, (29 Ekim 2000).

5) Cemil Koçak, ?Seçimlerin Târihi?, NTV, (29 Ekim 2002).

6) Cemil Koçak, ?Beşinci Kol?, NTV, (1 Ekim/17Aralık 2002).

7) Cemil Koçak, ?Cumhurbaşkanlığı Seçimleri?, CNN Türk (32. Gün), (Şubat 2005)

8) Cemil Koçak, ?Herkes Bunu Konuşuyor?, NTV, (17/20 Mart 2005).

9) Cemil Koçak, ?Fildişi Kule?, TV 8, (26 Mart 2005).

10) Cemil Koçak, ?Afiş?, CNN Türk, (4 Nisan 2005).

11) Cemil Koçak, ?Paranın Seyir Defterii?, CNN Türk (32. Gün), (22 Nisan 2005).

12) Cemil Koçak, ?Târih Mekân?, TRT 2, (27 Ocak 2006).

TELEVİZYON PROGRAMI METİN YAZARLIĞI/

TV PROGRAM EDITING

1) Cemil Koçak, ?İttihat ve Terakki?, (TRT TV 1/1990).

RADYO PROGRAMLARI/

RADIO PROGRAMS

1) Cemil Koçak, ?Halkın Sesi?, NTV Radyo, (18 Mart 2005).

ANSİKLOPEDİ YAZILARI/

ARTICLES in ENCYCLOPEDIA

(AnaBritanica)

(1987-1989)

Bağdat Paktı

Balkan Paktı

Balkan Antantı

Bandung Konferansı

Barış Derneği

Barış Gönüllüleri

Barışseverler Cemiyeti

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi

Belediye

Boğazlar Sorunu

Bucak

Büyük Türkiye Partisi

CENTO

Chester Projesi

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyetçi Güven Partisi

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

Cumhuriyetçi Millet Partisi

Çocuk Esirgeme Kurumu

Çorum Olayları

Danışma Meclisi

Demokrat Parti

Demokratik Parti

Demokratik Sol Parti

Dersim Harekâtı

Devlet Denetleme Kurulu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Devlet Planlama Teşkilâtı

Devletçilik

Diyanet İşleri Başkanlığı

Doğru Yol Partisi

Dokuz Subay Olayı

Dokuz Umde

Donanma Olayı

Dönmelik

Dört Ağustos Kararları

Dörtlü Takrir (Önerge)

Ege Sorunu

Eminsu

Enosis

Elektrik İşleri Etüd İdaresi

Halkevleri

Halkçı Parti

Halk Sektörü

Harf Devrimi

Harb Okulu Olayı

Hür Demokrat Parti

Hürriyet Misakı

Hürriyet Partisi

Hürriyet ve İtilâf Fırkası

Irkçılık-Turancılık Davası

İkinci Grup

İl

İlçe

İleri Demokratik Cephe

İleri Gençlik Birliği

İsmet İnönü

İstiklâl Madalyası

Kadın Hakları

Kadro Hareketi

Kahire Görüşmeleri

Kahramanmaraş Olayları

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD)

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kaymakam

Kıbrıs Barış Harekâtı

Kıbrıs Sorunu

Kore Savaşı

Köy

Kurucu Meclis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü

Meclisi Ayan

Meclisi Mebusan

Menemen Olayı

Milli Güvenlik Konseyi

Milli Petrol İdaresi

Millet Partisi (1946)

Millet Partisi (1962)

Milletler Cemiyeti

Milli Birlik Komitesi

Milli Husumet Andı

Milli İstihbarat Teşkilâtı

Milli Kalkınma Partisi

Milli Nizam Partisi

Milli Selâmet Partisi

Milli Şef

Milliyetçi Cephe

Milliyetçi Çalışma Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Muhtar

Montreaux Boğazlar Sözleşmesi

Mustafa Muğlalı Olayı

Musul Sorunu

Müstakil Grup

Onbeş-Onaltı Haziran Olayları

Öner-Yücel Davası

Ondörtler

Oniki Eylül Harekâtı

Oniki Mart Müdahalesi/Muhtırası

Oniki Temmuz Beyannamesi

Ortanın Solu

Otuzbir Mart Olayı

Refah Partisi

Sadabat Paktı

Sayıştay

Scalieri-Aziz Bey Komitesi

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Sıkıyönetim

Sosyal Demokrasi Partisi

Sosyal Demokrat Halkçı Parti

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü

Sosyalist Devrim Partisi

Şapka Yasası

Tahkikat Komisyonu

Tan Olayı

Takriri Sükun Kanunu

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Teşebbüsi Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti

Truman Doktrini

Turancılık

Türk-Alman Saldırmazlık Paktı

Türk-Amerikan İkili Antlaşmaları

Türk Belediyecilik Derneği

Türk Hava Kurumu

Türk-İngiliz-Fransız İttifakı

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği

Türk Ocakları

Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Tabibleri Birliği

Türk Yurdu Cemiyeti

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu

Türkiye Birlik Partisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü

Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İşçi Partisi (1961)

Türkiye İşçi Partisi (1975)

Türkiye İşçi Köylü Partisi

Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Milli Talebe Federasyonu

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vali

Vatan Cephesi

Vatan Partisi

Vatandaş Partisi

Yedi Eylül Kararları

Yeni Osmanlılar Cemiyeti

Yeni Türkiye Partisi

Yirmibir Mayıs Olayı

Yirmiiki Şubat Olayı

Yirmisekiz-Yirmidokuz Nisan Olayları

Yirmiyedi Mayıs

Yüksek Adalet Divanı

Yüksek Hakem Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu

Yassıada Yargılamaları

Yeni Ortam

Yüzellilikler